Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
Skok na navigaci
ČGS > Konference > 2. Sjezd ČGS Slavonice > Abstrakty

Abstrakty ke stažení - Slavonice 2005

Abstrakty referátů přednesených v rámci 2. sjezdu České geologické společnosti ve Slavonicích, 19 - 21. 10. 2005

Aichler J. a Tomas R.: Vize portálu české geologie

Bábek O., Tomek Č. a Franců E.: Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masívu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny

Baratoux L., Hradecký P., Kopačková V., Šebesta J., Baroň I. a Čech S.: Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části El Salvadoru

Berkyová S., Frýda J. a Lukeš P.: Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika

Bokr P.: Budujte s námi Svět geologie – aneb prezentace české geologie na internetu

Breiter K.: Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech

Breiter K., Škoda R. a Förster H.-J.: Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu

Budil P.: Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu

Burger R.: Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat

Buriánek D. a Novák M.: Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého Moldanubika

Buriánková K., Hanžl P. a Vít J.: Výsledky mapování v měřítku 1:25000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou

Cajz V., Mrlina J., Adamovič J., Mach K. a Mertlík J.H.: Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří

Cempírek J. a Novák M.: Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika

Čech S., Hradecká L., Svobodová M. a Švábenická L.: Hranice cenoman–turon v České křídové Pánvi

Čejchan P.A.: Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu

Čejchanová A.: Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS

Čopjaková R.: Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny

Demko R., Ferenc Š. a Hraško L´.: Bázické kumulátové horniny v paleozoickom kryštaliniku veporika, Západné Karpaty, relikty basalt-andezitových magmatických rezervoárov

Faryad S.W.: Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů Gföhlské a Monotónní jednotky

Fatka O. a Frýda J.: Pre-variská paleogeografie Českého masívu

Fediuk F.: Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí

Fiferna P: Služby ČGS v 21.století

Frýda J.: Původ larvální planktotrofie v třídě Gastropoda a biogeochemická evoluce paleozoických oceánů

Gilíková H., Buriánek D., Otava J. a Leichmann J.: Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na jv. Moravy

Gnojek I., Sedlák J., Zabadal S. a Matolín M.: Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice

Gürtlerová P.: Tvorba národní informační geologické vrstvy – GEOČR50

Hanák J., Ondra P., Kašparec I., Matolín M., Chlupáčová M. a Žáček M.: Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti Ždánicko-hustopečské jednotky

Hanžl P., Aichler J. a Holák J.: Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku

Hladil J.: Fenomén pražské pánve – příklady faciálních a stratigrafických studií

Holub F.V.: Durbachity a další lamproidní plutonity: Současný pohled na jejich složení a vznik

Holub F.V.: Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí

Houzar S.: Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik

Hradecký P.: Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie

Hrazdil V., Houzar S. a Holický I.: Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)

Hrdlička M., Broska I. a Siman P.: Monazitové veky granitoidných hornín Malej Fatry. (Západné Karpaty)

Hrouda F.: Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masívu

Chlupáčová M., Kašparec I., Abraham M. a Hanák J.: Radioaktivita šlichových koncentrátů – distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM

Chvátal M.: O potřebě propagace geologie na bazální úrovni

Janečka J. a Melichar R.: Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu

Janoušek V., Gerdes A., Vrána S. a Finger F.: Relikty pozdně devonského – raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských Variscid

Jarchovský T.: Zonálnost pňů Li-F granitu

Kernstocková M. a Melichar R.: Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů

Konopásek J., a Schulmann K.: Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masívu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí Saxothuringika?

Kotková J.: Granulity Českého masívu: jak, z čeho a kdy vznikly?

Kraft P., Kraft J. a Verner K.: Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii

Kraft P., Lehnert O. a Frýda J.: Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu

Krejčí Z.: Internet mapový server České geologické služby

Leichmann J., Marek K. a Zeman J.: Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí

Leichmann J. a Suchánková J.: Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masívu

Lorencová M.: Významné geologické lokality ČR – jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou

Malý K.D., Adamovič J., Jehlička J. a. Zachariáš J.: Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oháreckého riftu

Melichar R.: Barrandien v pohybu – stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria

Mikuláš R., Budil P., Bokr P., Röhlich P., Kraft P., Krupička J. a Verner K.: Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží

Mrlina J.: Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách

Nahodilová R., Faryad S.W., Pertoldová J., Konopásek J. a Štědrá V.: Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku

Novák M.: Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?

Ondrejka M. a Uher P.: REE fosfáty, arzenáty a karbonáty v ryolitoch z oblasti Tisovec – Rejkovo (Západné Karpaty): produkt neskoromagmatickej až postmagmatickej alterácie primárnych REE minerálov

Opletal V., Houzar S. a Leichmann J.: Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?

Pertoldová J., Verner K., Nývlt D. a.Babůrek J.: Geologický vývoj Šumavy. Geologie a geomorfologie okolí Stožce

Petáková Z., Rambousek P. a Dušek K.: Prognózní zdroje nerostných surovin ČR

Petrová P., Nehyba S. a Švábenická L.: Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí

Pokorný R.: Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman–turon) – předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004

Poul I. a Melichar R.: Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)

Přichystal A. a Krmíček L.: Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti

Rajlich P.: Český kráter

Rez J.: Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov

Röhlich P.: Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti

Rojík P.: Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy

Rukavičková L.: Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu. (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu.)

Sedlák J., Gnojek I. a Zabadal S.: Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách

Schulmannová B., Štědrá V. a Skarková H.: Dekorační a stavební kameny České republiky – internetová databáze

Slavík L.: Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny

Sulovský P.: Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy

Sulovský P.: Neobvyklý typ rozpadu allanitu – klíč k datování alterace hornin?

Škoda R. a Čopjaková R.: Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv

Štamberg S.: Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu

Tajčmanová L., Konopásek J. a Connolly J.A.D.: Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech – klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách

Turek V.: "Ortocerové" vápence barrandienu – dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací

Uher P., Ondrejka M. a Broska I.: Permsko-triasové granity a ryolity Západných Karpát: produkty postorogénneho magmatizmu A-typu

Verner K.,.Žák J., Holub F.V., Týcová P. a.Nahodilová R.: Struktury a stavby urbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masív)

Veselovský F., Gabašová A., Ondruš P. a Hloušek J.: Primární mineralizace jáchymovského ložiska

Vlček V.: Geologický profil údolím Římovské přehrady

Vrána S.: Geologie metamorfitů moldanubika

Zachariáš J., Paterová B. a Pudilová M.: Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace

Zavřelová A. a Melichar R.: Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika

Zbranek V.: Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy

Zeman J.: Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR (a jeho ekologické dopady)

Žáček V.: Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně

Žáčková E., Faryad S.W. a Konopásek J.: Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu

Konferenční příspěvky nepodléhají recenznímu řízení ze strany České geologické společnosti

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru Přírodovědecké fakulty UK Praha.